Видове филтри

5 / 5 (1 гласа)
Известен факт е, че качеството на въздуха в затворени помещения оказва съществено влияние върху здравето и работоспособността на хората. Подаването на достатъчно количество пресен въздух би осигурил както добра въздушна среда, така и добър комфорт и висока работоспособност на служителите. От особена важност, освен количеството, е и подаването на подходящ по състав въздушен поток. В повечето случаи е необходимо подаваният в помещенията въздух да бъде предварително обработен, тъй като често използваният външен въздух не отговаря на необходимите санитарни норми. Често във въздуха се съдържат различни примеси като прахови частици; газове, които оказват негативно влияние върху човека; вредни микроорганизми и други. За да се предотврати тяхното попадане в помещенията, във вентилационните системи се предвижда поставянето на филтърни секции, които задържат възможните замърсители на въздуха. Това гарантира подаването на чист свеж въздух. В индустриалните помещения поддържането на подходяща въздушна среда често е свързано не само с осигуряване комфорта на работещите, но и със запазване на здравето им, като се осигурява въздушна среда без наличието на вредни вещества и отговаряща на съответните санитарни норми.

Характеристики на често използвани конструкции въздушни филтри Улавянето на замърсителите от въздуха във вентилационните системи е посредством въздушни филтри, осигуряващи високоефективно пречистване на въздуха. Общите изисквания към въздушните филтри обикновено са свързани с постигане на висока степен на задържане на примесите, ниско съпротивление, дълъг живот и малък обем, ниски експлоатационни и капиталови разходи. Сред често използваните конструкции са рамковите, касетъчните, рулонните и барабанните филтри. Характерно за рамковите филтри е сравнително простата конструкция и лесната поддръжка. Използваният филтърен материал обикновено е фино филтърно влакно или метална или пластмасова мрежа, върху която се отлагат замърсяванията. Слоят прах, който се образува, се превръща в допълнителна филтърна преграда, но увеличава хидравличното съпротивление на филтъра, от което произтича и необходимостта от периодичното му почистване. Мрежестите рамкови филтри се характеризират с ниска степен на ефективност поради големите отвори на мрежата. Използват се най-често за предварително пречистване на въздуха. Платнените рамкови филтри се характеризират с висока ефективност и са широко използвани в автономни агрегати. Касетъчните филтри са изградени от метална рамка, в която е поставена филтърната материя, най-често от полиестерни влакна. Подреждането на касетите може да бъде в една равнина, напречно на въздушния поток или V-образно. V-образното подреждане осигурява намаляване на скоростта на въздушния поток и увеличаване на акумулационната способност на филтъра. При рулонните филтри филтриращата материя обикновено е от нетъкан текстил или влакнеста маса, навита във вид на руло върху барабан. По време на работа се пренавива от един барабан на друг. Характеризират се с висока ефективност, много добри експлоатационни показатели, но и с доста по-висока цена. Барабанните филтри са високоефективни самопочистващи се филтри, характеризиращи се с малко хидравлично съпротивление и лесно обслужване. При тях се използва фина филтърна материя опъната върху въртящ се около хоризонталната си ос барабан. Обработва се постъпващия и рециркулационния въздух Филтърните секции във вентилационните системи осигуряват пречистването както на постъпващия от вън пресен въздух, така и на рециркулационния въздух. При високи изисквания към чистота на постъпващия в помещенията въздух, в конструкцията на вентилационната система могат да бъдат включени две филтърни секции. Първата секция обикновено включва филтри за груба очистка на въздуха, които задържат около 60% от праховите частици. За втората секция се използват филтри за по-фино очистване на въздуха, задържащи около 90% от праховите частици. Обикновено върху избора на филтри влияние оказват площта и предназначението на помещенията, както и броят на постоянно пребиваващите в помещението хора. Добре е да се има предвид, че филтрите, използвани във вентилационните системи, освен че отстраняват вредните примеси от външния въздух, защитават и самата вентилационна система от външни замърсявания, както и останалите елементи от вентилационната система от проникването на прах и други замърсявания.